Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Μια ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας!

Αυτό το δαιδαλώδες και πολυπλόκαμο ελληνικό δημόσιο, όπου κάθε έννοια στοιχειώδους λογικής πηγαίνει περίπατο, φαίνεται ότι δεν μπορεί επ’ ουδενί να συναισθανθεί ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει την κοινωνία.
Διαβάστε τι απίστευτες διαδικασίες διετάχθησαν, πόσες εργατοώρες χάθηκαν, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν εν είδη αμοιβών, μόνο και μόνο για να διαπιστωθεί ότι έναν απλό φωτοτυπικό μηχάνημα πρέπει να καταστραφεί.
Κατ’ αρχάς, με υπουργική απόφαση και ενέργειες του γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, βάσει νόμων και Προεδρικών διαταγμάτων (!!!), δημιουργήθηκε
 τριμελής επιτροπή.
Κατόπιν αποφασίζεται ποιος θα είναι πρόεδρος αυτής, ποιος θα είναι γραμματέας και ποιος θα είναι μέλος. Εν συνεχεία διατάσσονται να συνεδριάσουν δίπλα στο φωτοτυπικό (!!!) όσο χρόνο χρειαστεί. Εν συνεχεία, αφού τελειώσουν τις συσκέψεις τους, θα πρέπει να υποβάλλουν το πόρισμά τους στην προϊσταμένη της διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, ενώ πρέπει να το κοινοποιήσουν και στη διεύθυνση Οργάνωσης.
Όμως, για το περισπούδαστο και εθνικής σημασίας έργο της επιτροπής, θα πρέπει αμέσως μετά να ενημερωθούν και οι εξής:
1.- Γραφείο κ. Υπουργού
2.- Γραφεία Γενικών Γραμματέων:
α. Υπουργείου Οικονομικών
β. Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
3.-Προϊσταμένοι Γενικών Διευθύνσεων: α. Διοικητικής Υποστήριξης
β. Φορολογίας
γ. Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων
4.- Διευθύνσεις: α. Τελών και Ειδικών Φορολογιών
β. Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
γ. Οργάνωσης –Τμήμα Α’ (2 αντιγρ.)
5.- Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους μέσω των υπηρεσιών τους.

Αναλυτικά, το έγγραφο – απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που αποδεικνύει πόσο οπισθοδρομικό δημόσιο τομέα έχουμε, αναφέρει!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ.Φ
Τηλ.: 210 33.11.291
Fax: 210 32.30.829
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ : «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ευκαιριακής Επιτροπής στο
Υπουργείο Οικονομικών, για την αξιολόγηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος REX
ROTARY 5508 της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών».
                                                   
                                               ΑΠΟΦΑΣΗ
                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
α)Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Π.Δ 185/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.Δ189/2009(ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ)Του άρθρου 19 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄), «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση
νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α΄ ) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
δ ) Της παρ 1 του άρθρου 23 του Ν.2085/92 ( ΦΕΚ 170Α) « Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης
λειτουργίας και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
2. Τα αριθμ.πρωτ: Δ.ΤΕΦ Α΄1008842ΕΞ2012/17-1-2012 και Δ.ΤΕΦ 1011620 ΕΞ
2012/20-1-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών της ΓενικήςΔιεύθυνσης Φορολογίας.
3.Το αριθμ. πρωτ.:1175505/3314/ΟΟΤΥ/ΣΤ/ 27-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων.
4.Την αριθμ. 1001939ΕΞ/29-1-2010 απόφαση « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
C:\Users\Public\Public\ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ1\ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ REX
ROTARY 5508 IANOΥΑΡΙΟΣ 2012
Αθήνα, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Αρ. Πρωτ: ΑΔΑ: ΒΟΧ9Η-ΓΛΓ
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομικών».
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη.
                                                
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τριμελή Ευκαιριακή Επιτροπή, για την
αξιολόγηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος REX ROTARY 5508 και την αποσυρσή τουκατά τις κείμενες διατάξεις και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
α.- Την Μ.Ε , υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών , που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ως
Πρόεδρο.
β.- Την Α.Δ, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην
ίδια Διεύθυνση ,ως μέλος.
γ.- Τον Α.Γ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου , ειδικότητας (ΤΕ) Τεχν. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος.
2. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η πρόεδρος
αυτής.
3. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση ενός (1) παλαιού χρησιμοποιημένου
φωτοτυπικού μηχανήματος της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, για να
εκτιμηθεί η κατάσταση αυτού και η δυνατότητα επωφελέστερης αξιοποίησής του,
διαφορετικά να αποσυρθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας
των Δημόσιων Υπηρεσιών, στο χώρο όπου βρίσκεται το φωτοτυπικό μηχάνημα και η
διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε και θα
υποβάλλει το πόρισμά της στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών
Φορολογιών , ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Διεύθυνση Οργάνωσης.
Με εντολή Υπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Γραφείο κ. Υπουργού
2.- Γραφεία Γενικών Γραμματέων:
α. Υπουργείου Οικονομικών
β. Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
C:\Users\Public\Public\ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ1\ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ REX
ROTARY 5508 IANOΥΑΡΙΟΣ 2012.doc
ΑΔΑ: ΒΟΧ9Η-ΓΛΓ
3.-Προϊσταμένοι Γενικών Διευθύνσεων: α. Διοικητικής Υποστήριξης
β. Φορολογίας
γ. Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων
4.- Διευθύνσεις: α. Τελών και Ειδικών Φορολογιών
β. Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
γ. Οργάνωσης –Τμήμα Α’ (2 αντιγρ.)
5.- Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους μέσω των υπηρεσιών τους.
C:\Users\Public\Public\ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ1\ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ REX ROTARY 5508

Όποιος με αυτό το απίστευτο ντοκουμέντο γραφειοκρατικής παραφροσύνης ισχυριστεί ότι δεν χρειάζονται στο δημόσιο οι 1.000.000 υπάλληλοί του, ασφαλώς είναι..ανθέλληνας…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου